امروز 1397/07/04 ساعت 13:15

صورتجلسات شورای فنی استان

22----- صورتجلسه مورخ 96/10/10 شورای فنی استان

21----- صورتجلسه مورخ 93/12/27 شورای فنی استان

20-----صورتجلسه مورخ 93/10/17 شورای فنی استان

19----- صورتجلسه مورخ 93/7/27 شورای فنی استان

18----- صورتجلسه مورخ 93/2/22 شورای فنی استان

17------ صورتجلسه 92/11/6 شورای فنی استان

16---- صورتجلسه مورخ 92/9/10 شورای فنی استان

15----- صورتجلسه مورخ 92/9/3 شورای فنی استان

14----- صورتجلسه مورخ 92/7/11 شورای فنی استان

13----- صورتجلسه مورخ 92/4/29 شورای فنی استان

12----- صورتجلسه مورخ 29/3/92 شورای فنی استان

11----- صورتجلسه مورخ 29/11/91 شورای فنی استان

10----- صورتجلسه مورخ  4/11/91  شورای فنی استان

9-----  صورتجلسه مورخ    2/9/91   شورای فنی استان

8------ صورتجلسه مورخ  19/7/91  شورای فنی استان

7------ صورتجلسه   مورخ 9/9/90   شورای فنی استان

6----- صورتجلسه موزخ 27/11/89 شورای فنی استان

5----- صورتجلسه مورخ 4/7/89   شورای  فنی  استان

4----- صورتجلسه مورخ 3/5/88  شورای  فنی   استان

3----- صورتجلسه موزخ 7/9/87    شورای فنی  استان

2----- صورتجلسه مورخ 29/8/87   شورای فنی استان

1----- صورتجلسه  موزخ 6/8/87    شورای فنی استان