امروز 1397/07/04 ساعت 13:16

مجموعه پرسش و پاسخ ها

مجموعه پرسش‌ها و پاسخ‌ها در امور پیمانکاری

  با توجه به پرسش های مکرر دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران در مورد ضوابط ابلاغی در امور قراردادهای پیمانکاری و با هدف جلوگیری از ارسال پرسش‌های تکراری و در دسترس بودن پاسخ‌های  داده شده از سوی دفتر نظام فنی اجرایی، مجموعه جدیدی از پرسش‌ها و پاسخ‌های مربوط به قراردادهای پیمانکاری به تفکیک موضوع از طرف این دفتر گردآوری و در پایگاه الکترونیکی معاونت نظارت راهبردی قرار داده شده‌است.
شایان ذکر است مجموعه جدید شامل مجموعه‌های قبلی به علاوه پرسش ها و پاسخ‌های جدید است. بدیهی است پاسخ‌های یاد شده با توجه به پرسش های مطرح شده، مقطع زمانی و اسناد و مدارک منضم به پیمان، ارایه گردیده و ممکن است برای موارد دیگر قابل انطباق نباشد، بنابراین برای تطبیق پاسخ‌های مندرج در این مجموعه با پرسش‌های پیش‌رو، ضروری است دقت کافی مبذول گردد.   یادآور می‌شود ادامه پرسش و پاسخ‌ها در امور مختلف پس از تفکیک و جمع‌آوری بتدریج در پایگاه الکترونیکی یاد شده قرار خواهد گرفت.

 

پرسش و پاسخ

مقدمه

جدول کدگذاری پرسش و پاسخ

شرایط عمومی پیمان

تعدیل و مابه التفاوت

فهرست بهاء

بخشنامه مترمربع زیربنا

بخشنامه اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

بخشنامه نحوه ارائه پیشنهاد قیمت

آیین نامه تضمینی برای معاملات دولتی

آیین نامه اجرای ماده 81

مالیات بر ارزش افزوده