امروز 1397/07/04 ساعت 13:17

​معرفی انجمن استان مازندران

خلاصه سوابق انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی مازندران
انجمن شرکتهای ساختمانی وتاسیساتی مازندران در سال 58 تحت عنوان سندیکای پیمانکاران مازندران تشکیل‌گردید. دوره تصدی هیات مدیره دو سال بوده است . و اهدافش چون حفظ حقوق قانونی پیمانکاران ، آموزش پیمانکاران ، ایجادراوبط حسنه بین پیمانکاران ، ملزم نمودن اعضا به مراعات اصولی فنی و ایمنی پیمان‌ها، تشکیل صندوق‌های اعتباری و تضمینی ، اشتراک مساعی با ارگان‌های دولتی در خصوص مسائل مشترک ، ارائه نظر جهت تهیه بخش نامه و آیین
نامه های مربوط، مشارکت در محافل و مجالس مربوط به امور پیمانکاری ، عضو‌گیری را دنبال می‌نمود در سال 1374 بر‌اساس ماده 131 قانون کار انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی مازندران با اساسنامه جدید جایگزین سندیکای پیمانکاران مازندران گردید. که علاوه بر اهداف قبلی ، وظایف جدید دیگری را پیش روی خود قرار‌ داد از جمله:
1 ـ انجام‌آن‌قسمت‌از وظایفی‌که ازطرف موسسات‌دولتی‌طبق‌موازین‌قانونی‌بعهده‌انجمن واگذار می‌گردد 2 ـ حفظ حقوق قانونی و روابط اعضای انجمن با صاحبان کار و مقامات رسمی و کوشش در جهت حل اختلافات بین طرفین 3 ـ مطالعه برای تهیه خانه‌های ارزان قیمت برای کارمندان شرکتها 4 ـ تشویق به تاسیس آزمایشگاه ‌ها برای کارهای ساختمانی 5-تلاش جهت هماهنگی با کلیه انجمن های ساختمانی و کارفرمائی در سراسر کشور به منظور حفظ جایگاه انجمن ها و ... .
مطابق با اساسنامه جدید دوره تصدی هیات مدیره ، به سه سال افزایش یافت که تاکنون 12 هیات مدیره مسئوولیت هدایت انجمن را به‌عهده داشتند.
اسامی همکارانی که طی این مدت قبول مسئولیت در هیات مدیره و بازرسی در کلیه ادوار را داشته‌اند :
 ‌عبارتنداز آقایان: 1 ـ مهندس ابراهیم مسرت 2 ـ مهندس حسین حقیقی 3 ـ مهندس محمد شمس4 ـ رمضان محفلی5ـ آقاجان صادقیان 6 ـشادروان علیرضا واحدیان 7 ـ مهندس تورج رضایی 8 ـ علی‌اکبر صائمیان 9 ـ مهندس حسینعلی نسیمی 10 ـ صفر‌علی لشکر‌بلوکی 11 ـ یوسفعلی فرزانیان 12 ـ علی اصغر نبی زاده 13 ـ مهندس علی اکبر صادقیان راد 14 ـ مهندس موسی غلامی 15 مهندس حسن پرژام 16 ـ مهندس جعفر یزدانی 17 ـ مهندس محمد رضا مکارمی18 ـ مهندس حسینعلی صفری گرجی 19 ـ مهندس مهر آرا ناهید 20ـ سیاوش فغانی 21 ـ غلامحسین علیپور 22 ـ مهندس مجتبی نوری 23 ـ مهندس خیراله خیراللهی 24 ـ مهندس مسعود نظری
25-مهندس محمد صادق مصباح 26ـمهندس حشمت اله داودی27ـمهندس علی نوروزی28ـ مهندس محمد هادیان 29 ـ مهندس غلامعلی روشناس 30 ـ مهندس همت طیبی 31 ـ مهندس علی خلاقی 32 ـ مهندس علی نقیبی 33ـ مهندس رمضان بیشه سری
34ـ مهندس کاظم باقری 35ـ مهندس محمد اسدی 36 ـ مهندس علی ‌اکبر ‌صالحی 37- مهندس علی فرج پور کردآسیابی 38- مهندس محمدرضا نوری