امروز 1397/07/04 ساعت 13:16

اعضای هیات مدیره

رئیس هیات مدیره - مهندس رمضان بیشه سری - مدیر عامل شرکت مهربنا

نایب رئیس هیات مدیره - مهندس علی فرج پور - مدیر عامل شرکت سره ساز شمال

دبیر انجمن- مهندس علی اکبر صالحی - مدیر عامل شرکت سره سازون

خزانه دار- مهندس اکبر چوپانی - مدیر عامل شرکت عمارت سازان ماهسان خزر

عضو هیات مدیره- مهندس سید محمد موسوی- مدیر عامل شرکت ساختمانی ماه کومه