امروز 1396/04/07 ساعت 09:48

اعضای هیات مدیره

رئیس هیات مدیره - مهندس رمضان بیشه سری - مدیر عامل شرکت مهربنا

نایب رئیس هیات مدیره - مهندس سید رضا طیبی - مدیر عامل شرکت رواق گستر

دبیر انجمن- مهندس علی اکبر صالحی - مدیر عامل شرکت سره سازون

خزانه دار- مهندس سبحان بخشی - مدیر عامل شرکت پارسیان قارن طبرستان

عضو هیات مدیره- مهندس علی گلمائی- رئیس هیات مدیره شرکت بالیای شمال