امروز 1396/04/07 ساعت 09:48

مناقصات


867----- مناقصه اداره کل ورزش و جوانان مازندران (95/1/28) لطفاً       اینجا      کلیک شود.

866----- مناقصه شهرداری قائمشهر (95/1/23) لطفاً       اینجا     کلیک شود.

865----- مناقصه شرکت گاز مازندران (94/12/22) لطفاً        اینجا        کلیک شود.

864----- مناقصه شرکت گاز مازندران (94/12/22) لطفاً        اینجا       کلیک شود.

863----- مناقصه شرکت گاز مازندران (94/12/1) در خصوص نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در نوشهر و چالوس.به مبلغ 1/736/818/506 ریال و مدت قرار داد 300 روز.جت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت گاز مراجعه فرمایید.

862----- مناقصه شهرداری قائمشهر(94/11/28) لطفاً       اینجا        کلیک شود.

861----- مناقصه مرحله دوم اداره کل نوسازی مدارس گلستان (94/11/18) لطفاً       اینجا         کلیک شود.

860----- مناقصه شرکت سهامی نکا چوب (94/11/14) لطفاً        اینجا       کلیک شود.

859----- مناقصه اداره کل تبلیغات مازندران (94/11/14) لطفاً         اینجا       کلیک شود.

858----- مناقصه شرکت سهامی نکا چوب (94/11/12) لطفاً         اینجا       کلیک شود.

857----- مناقصه دانشگاه هنر اسلامی تبریز (94/11/12) لطفاً       اینجا       کلیک شود.

856----- مناقصه شرکت سهامی نکا چوب (94/11/12) لطفاً       اینجا      کلیک شود.

855----- مناقصه اداره کل ورزش و جوانان مازندران (94/11/7) لطفاً       اینجا        کلیک شود.

854----- مناقصه شرکت گاز استان مازندران (94/3/11) لطفاً       اینجا       کلیک شود.

853----- مناقصه شهرداری کجور (94/10/20) لطفاً       اینجا       کلیک شود.

852----- مناقصه اداره کل زندانهای استان مازندران (94/10/1) لطفاً       اینجا      کلیک شود.

851----- مناقصه شهرداری هولار (94/9/24) لطفاً       اینجا      کلیک شود.

850----- مناقصه اداره کل نوسازی مدارس گلستان (94/9/18) لطفاً      اینجا      کلیک شود.

849----- مناقصه شرکت گاز استان مازندران (94/9/18) لطفاً          اینجا        کلیک شود.

848----- مناقصه اداره کل راه و شهرسازی مازندران (94/9/18) لطفاً       اینجا      کلیک شود.

847----- مناقصه اداره کل نوسازی مدارس گلستان (94/9/16) لطفاً       اینجا       کلیک شود.

846----- مناقصه شرکت گاز استان مازندران (94/9/16) لطفاً        اینجا       کلیک شود.

845----- مناقصه شهرداری رویان (94/9/15) لطفاً        اینجا       کلیک شود.

844----- مناقصه شهرداری رویان (94/9/15) لطفاً       اینجا      کلیک شود.

843----- مناقصه شهرداری ساری (94/9/14) لطفاً       اینجا     کلیک شود.

842----- مناقصه شهرداری بهشهر (94/9/7) لطفاً       اینجا      کلیک شود.

841----- مناقصه شهرداری پایین هولار (94/9/1) لطفاً        اینجا       کلیک شود.

840----- مناقصه شهرداری کجور (94/9/1) لطفاً        اینجا      کلیک شود.

839----- مناقصه شهرداری هچیرود (94/8/30) لطفاً       اینجا       کلیک شود.

838----- مناقصه شرکت توزیع برق مازندران (94/8/26) لطفاً       اینجا       کلیک شود.

837----- مناقصه مجتمع فرهنگی، ورزشی خزرآباد (94/8/24) لطفاً        اینجا      کلیک شود.

836----- مناقصه دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان (94/8/17) لطفاً        اینجا       کلیک شود.

835---- مناقصه مرحله دوم شهرادی کتالم و سادات شهر(94/8/12) لطفاً      اینجا      کلیک شود.

834----- مناقصه اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان (94/8/12) لطفاً         اینجا       کلیک شود.

833----- مناقصه شرکت آب و فاضلاب شهری مازندران (94/8/10) لطفاً       اینجا       کلیک شود.

832----- مناقصه اداره ورزش و جوانان تنکابن (94/8/9) لطفاً        اینجا        کلیک شود.

831----- مناقصه دانشگاه آزاد ساری (94/8/9) لطفاً        اینجا      کلیک شود.

830---- مناقصه شهرداری خشرود پی (94/8/7) لطفا        اینجا      کلیک شود.

829----- مناقصه شهرداری کتالم و سادات شهر (94/5/8) لطفاً        اینجا       کلیک شود.

828----- مناقصه دانشگاه آزاد واحد محمود آباد (94/8/5) لطفاً       اینجا      کلیک شود.

827----- مناقصه شرکت سهامی نکا چوب (94/8/5) لطفاً          اینجا         کلیک شود.

826----- مناقصه شهرداری ساری (94/8/3) لطفاً       اینجا       کلیک شود.

825----- مناقصه شهرداری فریم (94/7/22) لطفاً        اینجا       کلیک شود.

824----- مناقصه اداره کل راه و شهرسازی مازندران (94/7/15) لطفاً        اینجا       کلیک شود.

823----- مناقصه شهرداری ساری (94/7/15) لطفاً        اینجا       کلیک شود.

822----- مناقصه شرکت توزیع برق غرب مازندران (94/7/15) لطفاً        اینجا       کلیک شود.

821----- مناقصه شرکت توزیع برق مازندران (94/7/14) لطفاً        اینجا        کلیک شود.

820----- مناقصه شهرداری ساری (94/7/13) لطفاً        اینجا        کلیک شود.

819----- مناقصه شرکت گاز استان مازندران (94/6/21) لطفاً        اینجا       کلیک شود.

818----- مناقصه توزیع برق غرب مازندران (94/6/21) لطفاً        اینجا       کلیک شود.

817----- مناقصه شهرداری نور(94/6/21) لطفاً        اینجا       کلیک شود.

816----- مناقصه شهرداری ساری (94/6/19) لطفاً        اینجا       کلیک شود.

815----- مناقصه شرکت توزیع برق غرب مازندران (94/6/19) لطفاً        اینجا        کلیک شود.

814----- مناقصه شهرداری ساری (94/6/19) لطفاً        اینجا      کلیک شود.

813----- مناقصه شهرداری رامسر (94/6/19) لطفاً        اینجا       کلیک شود.

812-----  مناقصه شهرداری ساری (94/6/19) لطفاً        اینجا      کلیک شود.

811----- مناقصه شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (94/6/18) لطفاً        اینجا       کلیک شود.

810------ مناقصه شهرداری بابل (94/6/18) لطفاً        اینجا       کلیک شود.

809----- مناقصه شرکت شهرکهای صنهتی مازندران (94/6/18) لطفاً       اینجا        کلیک شود.

808----- مناقصه شرکت سهامی نکا چوب (94/6/17) لطفاً        اینجا      کلیک شود.

807----- مناقصه سازمان جهاد کشلورزی استان مازندران (94/6/17) لطفاً       اینجا      کلیک شود.

806----- مناقصه شهرداری ساری (94/6/17) لطفاً        اینجا      کلیک شود.

805----- مناقصه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت (94/6/17) لطفاً       اینجا       کلیک  شود.

804----- مناقصه شرکت گاز استان مازندران (94/6/17) لطفاً        اینجا      کلیک شود.

803----- مناقصه شرکت گاز استان مازندران (94/6/17) لطفاً         اینجا       کلیک شود.

802----- مناقصه شهرداری ساری (94/6/17) لطفاً       اینجا      کلیک شود.

801----- مناقصه شهرداری ساری (94/6/17) لطفاً       اینجا      کلیک شود.

800----- مناقصه شهرداری سرخرود (94/6/8) لطفاً         اینجا        کلیک شود.

799----- مناقصه شهرداری هچیرود (94/6/2) لطفاً          اینجا         کلیک شود.

798----- مناقصه شرکت گاز استان مازندران (94/6/2) لطفاً         اینجا        کلیک شود.

797----- مناقصه شهرداری ساری(94/5/26) لطفاً         اینجا        کلیک شود.

796----- مناقصه شرکت سهامی نکا چوب (94/5/18) لطفاً         اینجا       کلیک شود.

795----- مناقصه شهرداری بابلسر (94/5/18) لطفاً        اینجا      کلیک شود.

794----- مناقصه شرکت سهامی نکا چوب (94/5/13) لطفاً         اینجا       کلیک شود.

793----- مناقصه شهرداری ساری (94/5/13) لطفاً        اینجا       کلیک شود.