امروز 1397/07/04 ساعت 13:15

فهرست بهای سال 1396 اعلام شد

- فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1396

2- فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396

3- فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1396

4-فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1396

5- فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1396

6- فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1396

7-فهرست بهاي واحد پايه رشته نگهداري، تعمير روسازي و ابنيه خطوط راه آهن سال 1396

8-فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1396

9-فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 1396

10-فهرست بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 1396

11-فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1396

12-فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 1396

13-فهرست بهاي واحد پايه رشته ترميم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري سال 1396

14-فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 1396

15-فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1396

16-فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1396

17-فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1396